Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Câu Hỏi về Nghiên Cứu Thị Trường

| No comment
1. Nhóm tập trung là gì?
Một nhóm gồm những người dùng kỹ thuật tìm kiếm thị trường (6-12, thường là 10 người) về dân số, thái độ hoặc hàng mẫu để thảo luận dưới sự hướng dẫn của người trưởng nhóm
2. Một buổi phỏng vấn kỹ lưỡng là gì?
Một buổi phỏng vấn kỹ lưỡng là một người với một người để chứng minh và gợi ra những chi tiết trả lời từ các câu hỏi, thông thường sử dụng gián tiếp hoặc thúc đẩy những kỹ năng tiềm ẩn của ứng cử viên.
 3. Khóa học về thái độ là gì?
Họ tìm những dự án để miêu tả người sử dụng (hoặc người không sử dụng) sản phẩm, kết hợp những thái độ của họ lại để cho ra sản phẩm
4. Khái niệm về xét nghiệm là gì?
Khái niệm xét nghiệm là sự nghiên cứu những khách hàng tiềm năng cho ra sản phẩm mẫu hoặc một dịch vụ
5. Nhãn hiệu có chứng nhận sức khỏe thể hiện điều gì?
Nhãn hiệu có chứng nhận sức khỏe được thiết kế đơn giản, đánh giá và nâng cao tính hiệu quả của nhãn hiệu của bạn bằng cách: chọn lọc mục đích và nâng cao tầm quan trọng, xác định sự khỏe mạnh hoặc lúc đau ốm, thiết lập mối liên kết mạnh mẽ giữa nhãn hiệu và mục tiêu kinh doanh, xác định khu vực cần cải thiện.
 6. “Kiểm định sản phẩm chính/thử/mùi thơm” có nghĩa gì?
Việc khảo sát này tại một nơi thuận tiện và trả lời trong buổi phỏng vấn. Những kiểm định này của khách hàng nhằm thu lại những  phản ứng về sản phảm/thử/mùi nhương
7. “Vị trí trung tâm và kiểm định trước” có nghĩa gì?
Việc khảo sát này tại một nơi thuận tiện và trả lời trong buổi phỏng vấn. Đường dẫn này được kiểm tra đầy đủ trước khi thực thi
 8. Khóa học khuyến khích khảo sát thị trường là gì?
Luân phiên khảo sát thị trường truyền thống, khảo sát dữ liệu và công thức toán học được khuyến khích trong kết quả thị trường ngay lúc chi phí thấp hơn
 9. Kiểm tra về sản phẩm thay thế tại gia/ được sử dụng là gì?
Một loại kiểm định trả lời về sản phẩm với điều kiện cách sử dụng tại gia. Ví dụ: đồ ăn được kiểm định tại gia. Nó cũng được gọi là sản phẩm thử.
 10. Giá đo lường nhạy cảm là gì?
Nó tìm kiếm sự đo lường ngạy cảm khách hàng về những mặt hàng giá cả khác nhau.
11. Phỏng vấn tại nhà là gì?
Khách hàng được phỏng vấn trực diện tại nhà họ,cũng được gọi là phòng vấn gõ cửa
12. Toán học và phân tích thống kê là gì?
Khả năng thường dùng là thuật giải, phần mềm thống kê và kinh nghiệm, sự phân tích sẽ:
  • Lựa chọn, diễn đạt và tóm tắt dữ liệu, và
  • Kết thúc thông kê từ dữ liệu

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.