Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu

| No comment

Tag:


Viết kế hoạch kinh doanh


Viết kế hoạch kinh doanh là một phần quan trọng trong quá trình thuyết phục Quỹ đầu tư đầu


tư vào dự án của bạn. Những chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp bạn viết một bản kế hoạch kinh doanh


thành công:


* Mục lục


* Tóm tắt kế hoạch kinh doanh


* Giới thiệu công ty


* Sản phẩm và dịch vụ


* Phân tích nghành


* Phân tích thị trường


* Thị trường mục tiêu


* Kế hoạch tiếp thị và bán hàng


* Phân tích đối thủ cạnh tranh


* Đội ngũ quản lý


* Dự báo tài chính


* Các báo cáo tài chính


* Chiến lược rút lui khỏi công ty


MỤC LỤC


Bảng mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn, và có


thể được chia thành các đề mục nhỏ quan trọng hoặc để làm rõ. Nhớ rằng trang mục lục phải


được sắp xếp rõ ràng, ngăn nắp và đánh số trang theo đúng cách thức.


Bảng mục lục sẽ giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh của bạn.


TÓM TẮT TỔNG QUÁT


Tóm tắt Tổng quát nên đề cập đến những vấn đề sau một cách rõ ràng và chính xác:


Giới thiệu qua về Công ty


Các đoạn mở đầu nên giới thiệu công ty làm gì và ở đâu. Nên giới thiệu ngắn gọn thị trường


của bạn, số kinh phí bạn hy vọng có và nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng như thế nào.


Tầm nhìn, sứ mệnh


Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng không chỉ cho kế hoạch kinh


doanh của bạn, mà còn cho cả công ty của bạn nữa. Lời tuyên bố này xác định ra con đường


công ty bạn sẽ đi theo và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên xuốt các chức năng của công ty.


Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của bạn cho người đọc biết thông tin về bạn và kế hoạch


kinh doanh của bạn – công ty của bạn đại diện cho cái gì, bạn tin tưởng vào điều gì, và bạn


mong muốn đạt được điều gì.


Điểm lại cơ hội


Mô tả và lượng hóa cơ hội và xem bạn phù hợp ở chỗ nào. Giải thích tại sao bạn tham gia


ngành kinh doanh này và lý do bạn sẽ tận dụng cơ hội này. Tóm tắt thị trường


Thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm hay là tăng trưởng


giai đoạn sau). Những động lực chính, xu hướng và ảnh hưởng chính trên thì trường là gì?


Tạo sự khác biệt (điều gì làm bạn khác với người khác)


Điều gì khiến cho bạn khác với toàn bộ phần còn lại? Sản phẩm của bạn do một bên sở hữu,


có đăng ký bằng sáng chế, hay có đăng ký bản quyền không? Dịch vụ của bạn tốt hơn, nhanh


hơn, rẻ hơn hay không? và nếu thế thì tại sao lại như vậy? Có phải lợi thế của bạn chỉ mang


tính “tạm thời”? và bạn có các bước thực hiện để bảo vệ vị thế của mình không? Liệu có các


cản trở gia nhập thị trường đúng như dự báo tài chính của bạn không?


Mô tả sản phẩm/ dịch vụ


Phần này nên mô tả ngắn gọn sản phẩm và dịch vụ của bạn.


Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý


Xét về lịch sử, đội ngũ quản lý công ty là một trong những chỉ báo về sự thành công và các


nhà đầu tư sẽ xem xét rất kỹ từng cá nhân sẽ tham gia quản lý công ty. Ngắn gọn, bạn muốn


nhấn mạnh những kinh nghiệm phù hợp trước đây của độ ngũ quản lý. Nêu tên các công ty,


các cương vị đã làm và các thành tựu chính đã đạt được .


Bản chất và sử dụng nguồn thu


Bạn đang cần bao nhiêu vốn đầu tư.


Xin lưu ý rằng một trong những nguyên nhân chung nhất dẫn tới thất bại trong kinh doanh là


vấn đề thiếu vốn. Bạn nên có biết rõ mình cần bao nhiêu tiền để vận hành doanh nghiệp trong


cả năm đầu tiên. Nhà đầu tư cũng muốn biết số tiền sẽ được sử dụng là bao nhiêu.


GIỚI THIỆU CÔNG TY


Phần này trình bày tóm tắt làm thế nào bạn tới được thời điểm này và trong tương lai định


hướng sẽ đi về đâu. Nguồn gốc của việc kinh doanh của bạn là gì? Nhóm quản lý được hình


thành như thế nào? Bạn kiếm được kinh phí như thế nào tới thời điểm hiện nay? Bạn có đầu


tư tiền riêng của mình vào cuộc kinh doanh này không và bao nhiêu? Cơ cấu pháp lý của công


ty như thế nào? Ai là chủ đầu tư hiện nay và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu? Cơ sở vật chất


hiện tại và tương lai? Chiến lược rút khỏi công ty như thế nào?


Mô tả pháp lý


Gồm những chi tiết sau: công ty được thành lập ở đâu và khi nào, một dòng mô tả lĩnh vực


kinh doanh của bạn, và tóm tắt công ty của bạn cung cấp những gì.


Lịch sử công ty


Tổng quan về lịch sử kinh doanh của bạn. Sắp xếp chi tiết công ty thành các sự kiện theo


dòng thời gian hoặc theo hình thức văn kể, và nêu cả các thành tựu và những mốc quan trọng.


Giải thích tại sao bạn khởi sự công ty, động lực thúc đẩy sự ra đời công ty, và sự kết hợp sản


phẩm/dịch vụ thay đổi như thế nào theo thời gian. Liệt kê dữ liệu trước đây về bán hàng, lợi nhuận, số lượng bán ra, số nhân viên, và các dữ kiện quan trọng khác để hình thành doanh


nghiệp của bạn: chủ đầu tư của bạn là ai và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu? Đội ngũ quản lý


được hình thành như thế nào.


Thực trạng


Ghi nhanh địa điểm công ty hiện nay ở đâu. Bạn có ở tại một địa điểm, bạn hiện giờ bán gì, có


bao nhiêu nhân viên, và bạn thành công đến mức nào? Chỉ rõ thế mạnh, đồng thời cũng thẳng


thắn và chân thực cho biết điểm yếu. Chủ đầu tư biết rằng tất cả doanh nghiệp đều có điểm


yếu, và thể hiện sự trưởng thành trong kinh doanh của mình bằng cách thừa nhận những điểm


yếu và đề ra các bước khắc phục. Bạn được tài trợ như thế nào cho tới thời điểm này . Bạn có


đầu tư tiền của minh vào doanh nghiệp hay không và bao nhiêu. Chủ đầu tư hiện nay là ai và


tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu?


Mục tiêu tương lai


Phần này cho người đọc biết công ty sẽ đi theo hướng nào. Bạn mong đạt được gì trong vòng


1, 3, 5 và 10 năm tới? Liên hệ những mục tiêu này với khoản đầu tư bạn cần để cho nhà đầu


tư hiểu tại sao bạn cần tiền của họ và bạn dự định dùng tiền đó để làm gì. Giải thích phương


pháp tiếp cận tổng thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận bằng ngôn ngữ lạc quan,


nhưng đảm bảo phải thực tiễn.


Chiến lược rút khỏi công ty


Đây là lúc bạn giải thích cho nhà đầu tư làm thế nào họ thu hồi lại vốn đã bỏ ra, theo bạn số


lợi nhuận trên vốn đầu tư họ sẽ thu được là bao nhiêu và trong khung thời gian là bao nhiêu.


Chiến lược rút khỏi công ty có thể bao gồm việc bán hoặc sáp nhập công ty, đội ngũ quản lý


mua lại, phát hành cổ phiếu lần đầu cho công chúng (IPO) hoặc bán cho tư nhân.


SẢN PHẨM & DỊCH VỤ


Mô tả sản phẩm, dịch vụ và công nghệ. Bình luận về giá cả, dịch vụ, hỗ trợ, bảo hành, sản


xuất …. Lợi thế của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là gì và so với đối thủ cạnh tranh thì ra


sao. Lịch biểu tung những sản phẩm này ra thị trường và cần thực hiện những bước nào để


đảm bảo đáp ứng được khung thời gian này? Có sự tham gia của các nhà kinh doanh khác


không và nếu có thì họ là ai và vai trò của họ như thế nào. Sản phẩm của bạn đã được kiểm


tra/đánh giá chưa và nếu có thì được làm ở đâu, khi nào và kết quả ra sao. Liệu có kế hoạch


cho các sản phẩm tương lai hoặc dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo không? và nếu có thì đó là


sản phẩm gì và khi nào sẽ được sản xuất? Những sản phẩm mới này có được gộp vào doanh


thu và dự toán chi phí không?


PHÂN TÍCH NGÀNH


Phân tích ngành: xu hướng, triển vọng nhu cầu, những rào cản đối với gia nhập thị trường và


tăng trưởng, ảnh hưởng của đổi mới và công nghệ, tác động của nền kinh tế, chính phủ và


tiềm năng tài chính của ngành;


Mọi doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi của một ngành nào đó. Kế hoạch kinh doanh của


bạn phải nêu được các lực lượng đang tham gia trong ngành của mình, những xu hướng và


tăng trưởng cơ bản theo thời gian, và công ty của bạn khớp ở chỗ nào. Trình diễn cho người


ngoài biết bạn am hiểu và đã dự đoán được các nhân tố quan trọng của ngành mình, xây dựng nền tảng cho sự thành công của công ty của bạn.


Hãy nghĩ về ngành của bạn như là những công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự như


của bạn. Điều này bao gồm các công ty bán những sản phẩm và dịch vụ tương tự, cũng như


các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ trợ hoặc bổ sung. Bất cứ doanh nghiệp nào nằm ở giữa một đầu


là cung cấp nguyên liệu thô và đầu kia là kênh phân phối loại sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn


đều năm trong ngành của bạn.


Trong phần phân tích ngành của kế hoạch kinh doanh, hãy trả lời cho các câu hỏi dưới đây:


* Quy mô của ngành mình như thế nào xét cả về doanh thu và số công ty?


* Thảo luận đặc điểm của ngành này như: xu hướng tăng trưởng, đơn vị bán ra hoặc số


nhân công.


* Những nhân tố nào ảnh hưởng tới tăng trưởng hoặc suy thoái của ngành?


* Xu hướng trong những năm trước là gì?


* Dự báo xu hướng trong những năm sắp tới? (kể cả nghiên cứu minh họa)


* Những rào cản gia nhập ngành của mình là gì?


* Có bao nhiêu công ty dự kiến gia nhập ngành trong tương lai?


* Những quy định nào của chính phủ tác động đến ngành và doanh nghiệp của bạn?


* Ngành của bạn có bọ điều tiết nhiều không hoặc có bị nằm trong tầm kiểm soát của chính


phủ không?


* Giải thích tổng quan về hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ trong ngành của bạn.


* Để được phân phối cho ngành của bạn có khó không? Giải thích.


PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG


Phần này trong kế hoạch kinh doanh nên trình bày về quy mô thị trường, xu hướng, tốc độ


tăng trưởng, phân tích cạnh tranh, dự báo thị phần, giai đoạn phát triển tương đối, và các


quyết định về sản phẩm và dịch vụ. Điều quan trọng là mô tả tổng thể thị trường cũng như


phân đoạn mục tiêu mà bạn đang mục tiêu. Bạn nên thảo luận những thay đổi quan trọng đang


diễn ra trên thị trường, xu hướng ngắn và dài hạn, tác động của công nghệ, quy định của chính


phủ và nền kinh tế.


Thị trường Mục tiêu


Điều cốt yếu là phải xác định rõ thị trường mục tiêu trong kế hoạch kinh doanh – nhà đầu tư


cần thông tin này. Khách hàng của bạn hiện nay là ai và mô tả chi tiết đặc điểm của họ. Cung


cấp thông tin như: tuổi, giới tính, vị trí địa lý, thu nhập, sức mua tương ứng, và hơn nữa (nếu


cần)


Mục tiêu của phần này nhằm xây dựng một hồ sơ về khách hàng điển hình của bạn. Bạn càng


mô tả các đặc tính của khách hàng rõ ràng bao nhiêu, càng dễ xây dựng một chương trình


marketing để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả.


Thông tin và nghiên cứu được đưa vào phần thị trường mục tiêu nên lấy từ nguồn sơ cấp và


thứ cấp. Nguồn sơ cấp bao gồm thông tin bạn phát hiện ra hoặc đúc kết được từ quan sát của


bản than và nghiên cứu, như là nghiên cứu của cá nhân, kết quả bảng điều tra, đi thăm thực


địa, và đối thoại với chuyên gia trong ngành. Nguồn thứ cấp gồm các nguồn như tạp chí, sách,


các báo cáo đã in, số liệu của chính phủ, hoặc tìm kiếm trên mạng internet.


KẾ HOẠCH MARKETING & BÁN HÀNG


Mô tả người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Họ là ai, ở đâu và có bao nhiêu người? Số


lượng này đang tăng hay giảm và tại sao? Có sự tập trung về địa lý không? Đối tượng mục tiêu của bạn chỉ là thị trường nội địa hay có thể gồm cả các cơ hội quốc tế? Làm thế nào tiếp


cận được thị trường? Làm thế nào khách hàng biết được công ty, thương hiệu, hình ảnh và sản


phẩm của bạn? Ai sẽ chịu trách nhiệm bán hàng và marketing và thông tin nền về họ.


Phần marketing & bán hàng nên bao quát những chủ đề dưới đây:


* Chiến lược bán hàng / phân phối


* Chiến lược giá cả


* Xác định vị trí sản phẩm


* Quảng bá thương hiệu


* Vật liệu thế chấp


* Chiến lược quảng bá sản phẩm / thị trường


* Quảng cáo và xúc tiến bán hàng


* Quan hệ công chúng (PR)


* Quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng


* Marketing trực tiếp


* Triển lãm thương mại


* Chiến lược / kế hoạch lập trang website


* Liên minh / quan hệ đối tác chiến lược


* (Bảng) Ngân sách Marketing


PHÂN TÍCH CẠNH TRANH


Đối thủ cạnh tranh đã đi trước bạn trên thị trường. Họ đã thiết lập được vị trí, phân phối, tiếp


cận thị trường và có khách hàng. Sự sống còn của doanh nghiệp bạn phụ thuộc vào khả năng


công ty giành được thị phần từ tay các đối thủ cạnh tranh – hoặc chiếm lĩnh được một phân


đoạn của thị trường hịên chưa được khai thác.


Nên đưa ra bảng biểu hoặc đồ thị hình bánh cho thấy thị phần của các đối thủ cạnh tranh, xu


hướng và thay đổi theo thời gian. Giải thích thị phần bạn dự định chiếm lĩnh, và từ tay ai hoặc


làm thế nào bạn xâm nhập được vào thị trường này.


Bạn cũng có thể trình bày mình có ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh ở chỗ nào? Tại sao khách


hàng sẽ chọn bạn chứ không phải là các công ty khác? Ai đang chiếm lĩnh thị trường và tại


sao họ làm được như vậy? Điểm dễ bị tổn thương của đối thủ cạnh tranh là ở chỗ nào và làm


thế nào có thể tận dụng được những điểm yếu này. Liệt kê những mặt mạnh và mặt yếu của


từng đối thủ cạnh tranh với một cách nhìn khách quan.


Đây là những vấn đề bạn cần cân nhắc khi hoàn tất phân tích cạnh tranh.


Phần này nên gồm những mục sau:


* Tổng quan


* Các sự kiện / kinh phí gần đây


* Sáp nhập / mua lại công ty


* Liệt kê và mô tả các đối thủ cạnh tranh chính


* Phân tích chính xác từng doanh nghiệp cạnh tranh


* Mặt mạnh / mặt yếu


* Tạo sự khác biệt cho công ty


ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ


Trong khi phần Tóm tắt Tổng quát có một đoạn rất ngắn về độ ngũ quản lý chủ chốt, phầnnày nên đi vào chi tiết từng cá nhân được giao trọng trách quản lý tiền của nhà đầu tư. Nhấn


mạnh kinh nghiệm và thành công trước đây.


Phần này nên bao gồm:


* Sơ yếu lý lịch tóm tắt đội ngũ quản lý chủ chốt


* Sơ đồ tổ chức (hiện nay & tương lai)


* Bảng bố trí nhân lực


* Ban tư vấn


* Ban giám đốc


* Sơ đồ tổ chức


Một bảng sơ đồ tổ chức đơn giản sẽ giúp giải thích cơ cấu tổ chức công ty, cấu trúc báo cáo


và các vị trí. Bảng sơ đồ nên phản ảnh các vị trí hiện nay và trong tương lai hoặc có thể đưa ra


hai bảng – trước và sau khi có kinh phí. Hai bảng này sẽ hữu ích hơn nếu bạn dự báo được


những thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức sau khi có kinh phí.


* Bảng bố trí nhân lực


Bạn dự định bổ nhiệm các cương vị nào và khi nào. Điều này nên gắn với việc sử dụng nguồn


thu và dự báo tài chính.


* Ban Tư vấn


Một Ban tư vấn tốt có thể là một tài sản giá trị giúp công ty đi qua được bãi mìn và phát triển


chắc chắn. Hãy tìm những người là chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng (kế toán, luật


pháp, công nghệ, học giả, tư vấn, v.v…).


DỰ BÁO TÀI CHÍNH


Tất cả mọi thứ đưa vào kế hoạch kinh doanh đến thời điểm này cần hỗ trợ cho các giả định và


dự báo về tài chính của bạn. Nói cách khác, người đọc không nên ngạc nhiên khi xem dự báo


doanh thu trong vòng năm năm bởi vì bạn đã cho họ thông tin chi tiết về thị trường, cơ hội và


chiến lược của mình. Bạn đã mô tả lợi thế so với đối thủ cạnh tranh; bạn đã liệt kê cách tiếp


cận thị trường và đội ngũ quản lý có thể giúp đạt được mục tiêu đề ra. Dự báo nên có tính


lôgic với những gì bạn đưa vào trong kế hoạch này.


Phần này nên cung cấp cho người đọc lý do tại sao bạn đưa ra dự báo tài chính và nên đề cập


đến những mục sau:


* Tổng doanh số


* Dự báo đơn vị


* Chi phí của hàng hóa đã bán


* Tổng lãi


* Phí / chi phí nhân sự


* Chi phí marketing


* Thâm nhập thị trường


* Tiền thuê


* Các tiện ích


* Điện thoại


* Lương


* Kiểm kê * Phí thuê các nhà chuyên nghiệp


* Hoa hồng


* Đi lại & Giải trí


* Nghiên cứu


* Thuế địa phương


* Thuế trong nước


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Quản lý tài chính tốt là một trong những cách tốt nhất để doanh nghiệp duy trì khả năng sinh


lợi và có khả năng chi trả. Bạn quản lý tài chính của doanh nghiệp mình tốt đến mức nào là


vấn đề then chốt đối với mọi cuộc kinh doanh thành công. Mỗi năng hàng nghìn doanh nghiệp


đầy tiềm năng thành đạt bị thua lỗ bởi quản lý tài chính kém. Với tư cách là chủ doanh


nghiệp, bạn cần xác định và thực hiện chính sách tài chính dẫn tới và bảo đảm bạn sẽ hoàn


thành nghĩa vụ tài chính của mình.


Để quản lý tài chính một cách hiệu quả, lập kế hoạch ngân sách tốt và thực tiễn bằng cách xác


định số tiền thực tế cần để mở doanh nghiệp (chi phí khởi sự doanh nghiệp) và số tiền cần để


duy trì hoạt động (chi phí vận hành). Bước đầu tiên để xây dựng một kế hoạch tài chính tốt là


hoàn tất báo cáo thu nhập, phân tích dòng tiền mặt và bảng cân đối tài sản – nếu công ty của


bạn có doanh thu.


Báo cáo thu nhập


Công cụ đầu tiên cho việc báo cáo tài chính tốt là Báo cáo Thu nhập. Đây là thước đo doanh


số và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian xác định. Báo cáo này được soạn định


kỳ (hàng tháng trong năm đầu tiên và hàng năm trong suốt năm năm) để cho thấy kết quả hoạt


động trong khoảng thời gian kế toán này. Báo cáo này nên tuân thủ những Nguyên tắc Kế


toán đã được thống nhất chung (GAAP) và có thông tin về doanh thu và chi phí không tính


đến tính chất của doanh nghiệp.


Phân tích dòng tiền mặt


Phân tích dòng tiền mặt được thiết kế để cho thấy bạn đang dùng tiền vào đâu và với tốc độ


nào (tốc độ tiêu tiền). Bản phân tích này được nhà đầu tư rất quan tâm bởi vì nhà đầu tư muốn


xem khi nào bạn dự báo có dòng tiền mặt tốt – tiền vào nhiều hơn tiền ra.


Bảng cân đối tài sản


Bảng cân đối tài sản cho thấy bức tranh về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp tại một thời


điểm xác định, thường là kết thúc thời kỳ kế toán. Bảng này liệt kê chi tiết các tài sản hữu


hình và vô hình mà doanh nghiệp sở hữu (được gọi là tài sản có) và khoản tiền mà doanh


nghịêp nợ, hoặc là đối với chủ nợ (tài sản nợ) hoặc là đối với chủ sở hữu (vốn góp của cổ


đông hoặc giá trị tịnh của doanh nghiệp).


CHIẾN LƯỢC RÚT KHỎI CÔNG TY


Để thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp của mình, điều mấu chốt là phải có một kế hoạch rút


lui dành cho nhà đầu tư để họ có thể thu hồi vốn của mình và rút khỏi công ty của bạn. Phần


viết về chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp của bạn cũng nên nêu ra kế hoạch dài hạn cho


doanh nghịêp mình. Bắt đầu bằng cách tự hỏi tại sao mình lại bắt tay vào kinh doanh. Bạn có cho rằng mình sẽ


vẫn tiếp tục điều hành công ty sau 20 năm, hoặc bạn có quan tâm đến việc tiếp tục phát triển


sau một vài năm? Bạn tham gia kinh doanh để cuối cùng thu được khoản tiền lớn, hay là bạn


quan tâm nhiều hơn đến việc điều hành một doanh nghiệp gia đình phát triển vững chắc và


bền vững?


Điều quan trọng phải nghĩ qua hết những vấn đề này và quyết định bạn dự định làm gì với


doanh nghiệp của mình trước khi bạn có thể trả lời một cách thấu đáo những câu hỏi này, và


xử lý được các vấn đề liên quan tới việc làm thế nào nhà đầu tư có thể rút lui khỏi doanh


nghiệp của bạn.


Sau đây là một số chiến lược rút lui cần cân nhắc:


* Bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (Initial Public Offering) (một sự kiện rất hiếm đối


với các công ty mới thành lập)


* Sáp nhập/Mua lại công ty


* Đối tác kinh doanh mua lại doanh nghiệp


* Bán quyền kinh doanh (Franchise)Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu
Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.