Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Câu hỏi về Cải Thiện Tiến Trình Kinh Doanh

| No comment
1. “Quản lý lãnh đạo” có ý nghĩa gì?
Quản lý lãnh đạo là một tiến trình, tập quán, chính sách, luật pháp và các cơ quan ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn thể, quản lý hoặc kiểm soát. Cải quản đoàn thể gồm mối quan hệ giữa nhiều người có liên quan và các mục tiêu. Nhũng người chính này là cổ đông, thành viên trong hội đồng quản trị. Những người khác gồm nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, người cho vay, người điều chỉnh nội qui, môi trường và dân chúng.
 2. Quản lý chiến lược là gì?
Quản lý chiến lược là một nghệ thuật và công thức khoa học, nhằm triển khai và đánh giá các chức năng được quyết định, nó cho phép tổ chức thực hiện một cách khách quan. Đó là tiến trình rõ ràng mục tiêu của một tổ chức, phát triển chính sách và kế hoạch thực hiện những mục tiêu này, và nguồn chỉ định để triển khai các chính sách cũng như những kế hoạch này. Chiến lược quản lý, dựa vào đó kết hợp các hoạt động và các chức năng khác nhau của doanh nghiệp trong tổ chức. Nó là mức cao nhất của hoạt động quản lý, thông thường ban giám đốc và thực hiển bởi người điều hành (CEO) cùng với nhóm. Chiến lược quản lý cung cấp toàn bộ sự chỉ huy cho tổ chức doanh nghiệp và liên quan chặ chẽ đên một vùng của tổ chức. Trong vùng quản lý đó nó có thể là chiến lược mang tính kiên định
 3. Chức năng Silo là gì?
Chức năng Silo hiện có là tiến trình đơn vị chức năng của doanh nghiệp với sức lao động được phân chia trong một tổ chức dựa vào chức năng của họ. Điều này trở thành vấn đề khó giải quyết khi sự điều khiển chính này tạo nên hàng rào, điều đó không phục vụ cho mục đích kinh doanh và ảnh hường đến khả năng của đơn vị nhằm phục vụ vai trò của họ trong nhiệm vụ lãnh đạo của một tổ chức
 

Tags :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Popular Posts

Accordition

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.

Like you, I used to think the world was this great place where everybody lived by the same standards I did, then some kid with a nail showed me I was living in his world, a world where chaos rules not order, a world where righteousness is not rewarded. That's Cesar's world, and if you're not willing to play by his rules, then you're gonna have to pay the price.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic.